Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed

Logo European Industrial and Technical Heritage Year (EYITH) 20152015 is uitgeroepen tot Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed. In meer dan 45 landen zullen erfgoedinstellingen industrieel erfgoed in de schijnwerpers zetten. Het jaar is bedoeld om de belangstelling voor industrieel erfgoed te stimuleren, onderling kennis te delen en het aantal vrijwilligers te vergroten. Op 6 maart 2015 vond in Brussel de opening plaats.

Vreemde eend
Jarenlang was industrieel erfgoed een ‘vreemde-eend-inde-bijt’ in de monumentenwereld. Industriële gebouwen werden vooral gezien als productiemiddelen en konden aangepast of afgebroken worden al naar gelang de behoefte. Weinigen zagen de schoonheid van deze objecten in. En voor wie dit wel zag, lag er een flinke uitdaging te wachten: want hoe deze voor een specifieke functie opgetrokken gebouwen of zelfs hele complexen te herbestemmen? Aansprekende voorbeelden ontbraken, bestemmingsplannen waren niet op herbestemming van deze erfgoedcategorie afgestemd en financieringsmogelijkheden bleken over het algemeen (te) beperkt. Zowel de klassieke opdrachtgevers zoals overheden, corporaties en ontwikkelaars als de erfgoedsector lieten als gevolg industrieel erfgoed lange tijd links liggen. Met grootschalige sloop tot gevolg.

Sas van Gent, Westkade: Industrieel Museum Zeeland
Suiker-entrepot van de Eerste Nederlandsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek aan de Westkade in Sas van Gent, gebouwd in 1921, de huisvesting van het Industrieel Museum Zeeland.

Groeiende belangstelling
In Nederland klonk pas vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw in toenemende mate protest. Enigszins aan de late kant, aangezien de belangstelling voor het industrieel erfgoed in Groot-Brittannië al vanaf het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw ontstond. In de begintijd waren het vooral verenigingen en vrijwilligers, die bij de bescherming het voortouw namen. Zij zorgden voor een toenemend draagvlak voor behoud van industrieel erfgoed, zowel bij de overheden als bij het grote publiek. Later sloten ook andere groepen zich aan, zoals architecten en horecaondernemers. Daarnaast was (en is nog steeds) een bijzondere rol weggelegd voor de ‘creative industry’: kunstenaars die vooral tijdelijke invulling geven in de opmaat voor definitieve herbestemming. Desalniettemin zou zonder de inzet van de vele vrijwilligers veel industrieel erfgoed verloren zijn gegaan of zelfs nog steeds verloren gaan. Want ook tegenwoordig leveren zij, al dan niet in verenigingsverband, een belangrijke bijdrage aan behoud en herbestemming van industrieel erfgoed. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit themajaar, in tegenstelling tot de meeste andere Europese campagnes, vanuit deze groep bottom-up tot stand is gekomen. Al met al een mooi voorbeeld van burgerinitiatief en van de kracht van de verenigingen.

Herbestemming in Zeeland
Ook in Zeeland drong het besef van de waarde van behoud van het eigen industrieel erfgoed vanaf het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw door. Hoewel Zeeland een kleine provincie is en de industrialisatie hier vergeleken met andere regio’s in Nederland relatief laat op gang kwam, waren er in het Zeeuwse landschap nog genoeg sporen van dit industriële verleden terug te vinden. Denk alleen maar aan de vele vlasroterijen, graan- en suikersilo’s, meekrapstoven, gemalen, zoutziederijen en weegbruggen met bijbehorende huisjes. De onderhoudsstaat van al deze objecten was echter in zijn algemeenheid slecht te noemen. Om een toekomstige kaalslag in Zeeland tegen te gaan, werd in 1982 door de Zeeuwse Culturele Raad de Werkgroep Industriële Archeologie opgericht, de huidige Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland (WIEZ).

Middelburg, Kleverskerkseweg 49: silo Coöperatieve Landbouwvereniging 'Eiland Walcheren'
Voormalige silo van de Coöperatieve Landbouwvereniging 'Eiland Walcheren' aan de Kleverskerkseweg in Middelburg, gebouwd in 1962 en in 2012 omgebouwd tot kantoorruimte van Architectenbureau Rothuizen in Middelburg.

De WIEZ wist door middel van publicaties, presentaties en gesprekken met gemeenten succesvol aandacht voor het Zeeuwse industrieel erfgoed te genereren. Ook projectontwikkelaars en architecten kregen, geïnspireerd door nationale en internationale voorbeelden, belangstelling voor het behoud van industrieel erfgoed. Vooral de aandacht voor herbestemming heeft de afgelopen jaren ertoe bijgedragen dat ook in Zeeland industriële objecten voor de toekomst behouden zijn gebleven. Recente voorbeelden die tot de verbeelding spreken zijn onder andere de tot kantoorruimte omgebouwde graansilo van architectenbureau Rothuizen in Middelburg en de voormalige suikerloods in Sas van Gent, tegenwoordig onderdak van het deze zomer te openen Industrieel Museum Zeeland.

De Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland (WIEZ) stelt zich ten doel het industrieel erfgoed voor Zeeland zoveel mogelijk te behouden. Dit kan zowel in de vorm van fysiek behoud, als door middel van documentatie. De WIEZ ziet een goede informatievoorziening als haar belangrijkste taak. Zo geeft de werkgroep advies aan bedrijven en overheden en probeert zij door middel van publicaties en presentaties de belangstelling voor het Zeeuwse industrieel erfgoed te vergroten. De WIEZ maakt onderdeel uit van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) en is een van de deelnemende organisaties aan het Meldpunt Erfgoed Zeeland.

Timmerfabriek - Vlissingen
De Timmerfabriek in Vlissingen.
Fototentoonstelling
De WIEZ stelde in het kader van het Europees Jaar een tentoonstelling samen met foto’s van bedreigde en hergebruikte objecten van industrie en techniek in Zeeland. De tentoonstelling was van 8 september tot en met 10 oktober 2015 te zien in ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland te Middelburg. Meer informatie ….

Links

Deze tekst werd eerder gepubliceerd in: Zeeuws Erfgoed. Blad voor erfgoedliefhebbers 14 (2015) 1 (maart), p. 10.